Impressum:

Údaje dle §5 odst. 1 "ECG"

Ferienhaus Schiwiese
Köstinger Immobilien GmbH
Haltestellenweg 4
5630 Bad Hofgastein
Österreich

ATU67243146Telefon: +43 6432 8424
Fax: +43 662 23466 3351
email: info@ferienhaus-schiwiese.com

Registrierungsnummer gemäß § 9 Abs. 5 Salzburger Nächtigungsabgabengesetz

50402-000298-2020

 

Copyright:

Pøes pozornou kontrolu nepøejímá vydavatel ?ádnou záruku správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti informací zveøejnìných na tìchto stránkách. Za eventuální škody materiálního èi morálního druhu, které vyplývají z vyu?ití nabídky informací, si není mo?no vùèi vydavateli dìlat jakékoliv po?adavky na záruku.
Vydavatel si vymiòuje stránku úplnì nebo èásteènì mìnit bez pøedchozího informování nebo zveøejnìní.
Za externí webové stránky, na které je mo?no se dostat pøes odkazy na tìchto stránkách, vydavatel není zodpovìdný.
Pøesto?e vydavatel tyto externí stránky v dobì umístìní odkazu kontroloval, nemá to ?ádný vliv na pozdìji uèinìné zmìny adres a obsahu a také není schopen tyto stránky neustále verifikovat. Za protiprávní nebo chybné obsahy na takových externích stránkách ruèí sám poskytovatel pøíslušných stránek. Kopírování a pou?ívání textù nebo èástí textù a obrázkù na stránkách je zakázáno! Obsah stránek je chránìn autorským právem. Informace jsou urèeny pouze k osobnímu vyu?ití. Ka?dé další pou?ití a obzvláš ukládání do databank, rozmno?ování a ka?dá forma reklamního vyu?ití stejnì jako poskytnutí tøetí osobì – také èásteènì – nebo v pøepracované formì – je bez souhlasu pøíslušných organizací zakázáno. Ka?dé propojení jednotlivých stránek naší nabídky s cizími rámci není povoleno.

Ferienhaus Schiwiese im Sommer

Uprostřed malebné kulisy Gasteinského pohoří je náš Ferienhaus Schiwiese na volném a nezastavěném jižním svahu útulně komfortním cílem Vaší dovolené. Z našich prostorných a účelně zařízených apartmánů zažijete nádherný výhled na okolní panorama.

Za několik málo minut dojdete pěšky do lázeňského a kongresového centra, k lázním Alpen Therme Gastein nebo za nákupy na pěší zónu. Poloha v bezprostřední blízkosti lanovky Schlossalm a zároveň na kraji lesa je ideálním výchozím bodem pro všechny Vaše aktivity.

Přejeme Vám mnoho zábavy a radosti při sjezdování, běhu na lyžích, pěší turistice, golfu, tenisu, cyklistice a při objevování přírodních krás Gasteinského údolí a jeho okolí.

Těší se na Vás

Ferienhaus Schiwiese | Haltestellenweg 4 | A-5630 Bad Hofgastein | Telefon: +43 6432 8424 | Fax: +43 662 23466 3351 | email: info@ferienhaus-schiwiese.com | admin